Aanvragen van bruiklenen

Hoe werkt het?

Aanvragen voor bruiklenen moeten worden ingediend bij de curator van het herbarium (curator@plantentuinmeise.be) door het hoofd van een erkend herbarium of instituut, die verantwoordelijk is voor de veilige bewaring en teruggave van de uitgeleende specimens. Wanneer je een bruikleen- of informatieverzoek indient, omschrijf je verzoek dan zorgvuldig.

Vermeld altijd:

 • De naam van de familie (en het taxon). Indien relevant, vermeld de synoniemen, collectiegegevens, bibliografische referenties, enz.
 • Aantal specimens
 • Andere specificaties zoals land, barcode,...
 • Korte beschrijving waarom je deze specimens wilt bestuderen
 • Destructieve bemonstering*: ja of nee

Hou er rekening mee dat historisch en typemateriaal niet zal worden opgestuurd. Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden na goedkeuring door de curator van het herbarium.

Destructieve bemonstering

Procedure voor aanvragen

 • BR zal alleen aanvragen voor destructieve bemonstering van erkende instituten in behandeling nemen. Alle verzoeken om monsters te verwijderen moeten worden gericht aan de curator van het herbarium.
 • In de aanvragen moeten het soort materiaal en de aard van het onderzoek worden gespecificeerd.
 • Goedkeuring voor destructieve bemonstering van BR-herbariumspecimens zal van geval tot geval worden bekeken. Het aantal monsters per aanvraag zal beperkt zijn. Indien meer monsters nodig zijn voor onderzoek kan een co-auteurschap worden aangevraagd.
 • Er moet worden aangetoond dat DNA-extractie uit herbariumbladen van de betrokken groep, meestal het genus, succesvol is geweest.
 • Naleving van het Nagoya-protocol: Vanaf 12 oktober 2014 kan uit BR aangevraagd plantmateriaal onderworpen zijn aan Prior Informed Consent van het land van herkomst. Eventuele toestemmingen en gebruiksvoorwaarden zullen vóór vrijgave worden meegedeeld en indien er beperkingen zijn, zal het materiaal niet ter beschikking worden gesteld.
 • Elk verzoek moet vergezeld gaan van een ondertekend formulier voor de "gebruiksvoorwaarden"; er wordt geen materiaal verzonden voordat een ingevuld  formulier is ontvangen.
 • Bijzonderheden over de bemonstering worden in de databank van het BR Herbarium opgenomen en de herbariumspecimens worden van aantekeningen voorzien. Dit omvat het soort materiaal dat wordt verwijderd, het referentienummer, de datum van verwijdering, de naam en de instelling van de persoon die het materiaal heeft aangevraagd.
 • Het taxon, de naam van de verzamelaar, het inzamelnummer en de streepjescode (indien bekend) moeten worden vermeld bij de aanvraag en de vermelding van het herbariumspecimen.