Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Plantentuinwebsite is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Vlaamse overheid geeft u daarbij de volgende garanties :

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren ;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling ;
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of met dpo@plantentuinmeise.be. Klik voor verdere informatie op 'Contact'.

De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De site maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Copyright

 © Copyright Plantentuin Meise 2022.  Alle rechten voorbehouden.  Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video etc.) die u op deze site en alle downloadbare pagina's  aantreft bij Plantentuin Meise of zijn gelicencieerd aan Plantentuin Meise.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming (info@plantentuinmeise.be) is verleend door Plantentuin Meise of tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag bekeken worden op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, en mits de volgende copyright tekst in elke copy aanwezig is :'© Copyright Plantentuin Meise'.

Plantentuin Meise voert het beheer over de pagina's van deze website.  Het linken en verwijzen naar pagina's op deze website is toegestaan.  De webmaster stelt het op prijs hiervan geïnformeerd te worden (pers@plantentuinmeise.be).