Bibliotheek

De bibliotheek van de Plantentuin is toonaangevend in Europa. We catalogiseren en bewaren er wetenschappelijke tijdschriften en boeken over planten. De bibliotheek heeft tot doel om dit belangrijk wetenschappelijk en cultureel erfgoed te bewaren, maar staat ook ten dienste van onderzoekers uit de hele wereld.

 De nadruk ligt op plantensystematiek, floristiek, ecologie, geschiedenis van de plantkunde, etnobotanie en tuinbouw, zowel voor planten als voor paddenstoelen, wieren en slijmzwammen.

Hoewel het onderzoek in de Plantentuin op Centraal-Afrika en Europa (vooral België) is toegespitst, verzamelt de bibliotheek publicaties uit de hele wereld. Ze bezit daarnaast ook heel wat populariserende werken.

Plantentuin Meise biedt ook onderdak aan de bibliotheek van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, die samen met de Plantentuin het wetenschappelijk tijdschrift Plant Ecology and Evolution uitgeeft.

Online catalogus

Openingsuren bibliotheek

De bibliotheek is tijdens de week enkel op afspraak toegankelijk.

De bibliotheek is gesloten tijdens het weekend, feestdagen en van 25 december tot en met 1 januari. 

Contact

library@botanicgardenmeise.be
02 260 09 30 of 02 260 09 29

Reglement

Bij een eerste bezoek meldt men zich aan de balie en laat men zich als lezer inschrijven. Hierbij verklaart men het reglement te kennen en te aanvaarden. Gelieve eventuele adreswijzigingen zo snel mogelijk aan de bibliotheek te melden.

Gezien de wet op privacy hebben de bezoekers het recht op inzage van hun persoonlijke gegevens in de computerbestanden.

De lezers worden verzocht de openingsuren te respecteren en bij elk bezoek hun naam in het register te schrijven.

Bibliografische gegevens kunnen worden opgezocht in de online publiekscatalogus (drie computers ter beschikking), in de kaartcatalogus (de fiches mogen niet uit de laden gehaald worden), of in de referentiewerken beschikbaar in de leeszaal.

Daar de bibliotheek een gesloten opstelling van het materiaal hanteert, kunnen werken enkel op aanvraag worden geraadpleegd. Aanvraagformulieren voor boeken en tijdschriften zijn te vinden naast elke VUBIS-terminal.

  • De bibliografische gegevens en het plaatskenmerk dienen leesbaar, bij voorkeur in drukletters, en zo volledig mogelijk overgeschreven te worden, één titel per formulier.
  • Elke lezer mag maximum 10 volumes tegelijk raadplegen en moet deze inleveren alvorens een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • De laatste aanvraag moet gebeuren vóór 11.30 u. in de voormiddag en vóór 15.15 u. in de namiddag.
  • Bij het verlaten van de leeszaal moeten de bezoekers de geraadpleegde werken samen met de aanvraagformulieren op de tafels achterlaten.
  • Bij een overbezetting van het aantal studieplaatsen mag het bibliotheekpersoneel beperkingen opleggen.

Eventuele schade aan de boeken wordt bij ontvangst gemeld aan het personeel, zoniet kan dit ten laste van de lezer worden gerekend.

Het is niet toegelaten aantekeningen in de boeken te maken, ook niet met potlood.

Waardevolle werken (in VUBIS aangeduid met het plaatskenmerk VAL) kunnen enkel worden geraadpleegd op gemotiveerd verzoek en onder speciaal toezicht van het bibliotheekpersoneel.

Een scanner/fotokopieertoestel staat in de leeszaal vrij ter beschikking van de bezoekers tegen kostprijs. Bezoekers kunnen fotokopiëren voor zover de toestand van de werken dit toelaat. Het is ten strengste verboden waardevolle werken te fotokopiëren. Het is wel toegelaten foto's te nemen, maar dan zonder flitslicht. Fotokopieertoestellen in zelfbediening mogen slechts gebruikt worden voor kopieerwerk dat conform is met de wetgeving op het auteursrecht.

Er worden geen werken uitgeleend. Enkel leden van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging mogen maximum drie volumes uitlenen voor maximaal twee weken.

Het is ten strengste verboden te roken, te drinken of te eten in de bibliotheek. Een automaat met warme dranken bevindt zich in de refter op de tweede verdieping. Warme maaltijden en/of belegde broodjes kunnen besteld worden in de personeelsmess vóór 10 u. Meegebrachte lunchpakketten mogen zowel in de refter als in de personeelsmess gebruikt worden.