Plantentuin Meise

 Er groeit iets in Meise!

Algemene voorwaarden en reglement voor het gebruik van de infrastructuur | Français

Voor een bepaalde locatie en voor een bepaalde periode wordt een overeenkomst gesloten tussen:

1) De Rechtspersoonlijkheid van de Plantentuin Meise

en

2) de gebruiker, organisator, verder huurder genoemd.

 1. Reglementering

  1. Voorliggende voorwaarden zijn van toepassing op het hele domein van de Plantentuin Meise.
  2. Elke huurder volgt het politiereglement, het plantentuinreglement en de wetgeving inzake auteursrechten.
  3. De huurder gedraagt zich als een goede huisvader bij het gebruik van de locaties. De huurder verbindt er zich toe de toestellen en de infrastructuur correct te gebruiken.Eventuele schade, door de huurder of door zijn deelnemers veroorzaakt, zullen in rekening worden gebracht. De huurder gebruikt de gehuurde ruimtes in de staat zoals ze zich bevinden (o.a. met vaste zaalverlichting, verwarming). Bij het gebruik van infrastructuur die niet tot de inrichting van de gehuurde ruimtes behoort, mogen, enkel door Plantentuin Meise goedgekeurde en zo nodig door bevoegde instanties gekeurde apparaten, gebruikt worden.
  4. De activiteiten van Plantentuin Meise moeten steeds ongehinderd kunnen doorgaan.
  5. Plantentuin Meise is een beschermd landschap. Dit houdt voor de huurder in dat er geen enkele vorm van reclame toegelaten kan worden. Voor eigen gebruik kan een discrete signalisatie aangebracht worden. Binnenskamers mag een huurder wel promotie maken, maar het is verboden iets op gevels, ruiten, wanden en plafonds aan te brengen d.m.v. spijkers, kleefband, verf, duimspijkers,....
  6. Plantentuin Meise kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of brand van materiaal dat in de gebouwen is achtergelaten. Het is aan de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen.
  7. Het is derden niet toegestaan met gemotoriseerde voertuigen Plantentuin Meise binnen te rijden. Voor de praktische organisatie van een activiteit kan er evenwel aan een beperkt aantal voertuigen toelating gegeven worden. De wachters zijn gemachtigd in deze context op te treden.
 2. Aanvraagprocedure

  1. Er kan schriftelijk een optie genomen worden voor een bepaalde locatie en voor een bepaalde periode. Deze optie blijft maximaal 3 weken geldig.
  2. De definitieve aanvraag gebeurt schriftelijk via het daartoe bestemde aanvraagformulier (PDF-bestand van 59.3 Kb). De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig in en ondertekent dit. Het moet minstens één maand voor de datum van de geplande activiteit ingediend worden. Plantentuin Meise is slechts gebonden tegenover de aanvrager nadat hij schriftelijk de overeenkomst heeft bevestigd. Enkel Plantentuin Meise bepaalt het al of niet plaatsvinden van een activiteit en behoudt zich ten allen tijde het recht toe een aanvraag te weigeren.
  3. Een definitieve vastlegging geldt enkel wanneer de verzekeringspremie gestort is, 14 dagen vóór de aanvang van de activiteit.
 3. Aard van de activiteiten

  1. Activiteiten moeten verenigbaar zijn met algemeen aanvaarde waarden en normen. Zuivere privéactiviteiten vb. huwelijksfeesten worden niet toegelaten. Het is ten strengste verboden de locaties te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen en bevestigd.
 4. Kostprijs

  1. Huurprijs van de infrastructuur: zie tarieven De dagen van opbouw en ontruiming van de gehuurde lokalen worden als bezette dagen aanzien en worden als effectieve huurperiode aangerekend
  2. Verzekering

   Voor het gebruik van zalen dient een verzekeringspremie betaald te worden (brand en burgerlijke aansprakelijkheid) voor alle gehuurde locaties. De gebruiksdagen moeten per locatie betaald worden. De huurder is verantwoordelijk voor de schade aan locaties, inboedel en materiaal. De huurder is verplicht in te tekenen op de globale verzekeringspolis van NPB bij Ethias verzekeringen.

   De hiertoe voorziene formulieren dienen bij de definitieve reservatie ingevuld te worden en de verschuldigde sommen gestort op rekeningnr. 091-0035530-57 van Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, met vermelding van het polisnummer en de datum van verzending van het formulier.

   Het bewijs van betaling van de premie moet bij de Nationale Plantentuin toekomen vóór het gebruik van de lokalen. Contact Ethias verzekeringen: Dienst 218 Tel: 011/28.22.68. Fax: 011/28.22.00.

  3. Duur van ingebruikname (opeenvolgende dagen) 1 locatie Premie brand, bliksem en ontploffingen; polis nr. 181.009 Premie burgerlijke aansprakelijkheid; polis nr. 4.567.350/4 Totaal
   tot 1 dag €5,92 €26,00 €31,92
   tot 2 dagen €7,68 €35,00 €42,68
   tot 4 dagen €9,42 €42,00 €51,42
   tot 8 dagen €11,25 €50,00 €61,25
   tot 31 dagen €13,01 €58,00 €71,01
   tot 62 dagen €14,03 €65,00 €79,03
   tot 6 maanden €17,75 €80,00 €97,75
   tot 1 jaar €23,65 €105,00 €128,65

   Inzage in de verzekeringspolis is mogelijk bij Plantentuin Meise. In geval van niet-betaling van de verzekeringspremie wordt de toegang tot de locatie geweigerd.

  4. Uurlonen permanenties (wachter, verantwoordelijke & technieker). Indien de activiteit uitloopt na 17u, is het verplicht dat er een wachter en een verantwoordelijke aanwezig is. Ook indien er een technieker nodig is in de Conferentiezaal, gelden onderstaande tarieven.
 5. Betaling

  1. Het verschuldigd bedrag wordt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald. Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer 679-0265524-35 van Plantentuin Meise, Vermogen, Domein van Bouchout, 1860 Meise.
  2. Bij laattijdige betaling wordt er verwijlintresten aangerekend en €25,00 voor administratieve kosten.
 6. Annulering van een activiteit

  1. Indien een geplande activiteit niet kan plaatsvinden, moet dit minstens 14 dagen op voorhand schriftelijk gemeld worden aan Plantentuin Meise.
 7. Schade aan de locaties en lokalen

  1. De lokalen worden schoongemaakt door de onderhoudsdiensten van Plantentuin Meise. Indien de lokalen uitzonderlijk vuil achtergelaten worden, zullen de extra schoonmaakkosten op de huurder verhaald worden.
  2. De huurder waakt erover dat bij het verlaten van de lokalen alle hinderlijk en schadelijk materiaal (huisvuil, klevende en inwerkende stoffen) verwijderd wordt. Zo niet, wordt dit gesorteerd en afgevoerd aan een bruto uurloon van €20,00 per aangesneden uur en per persoon met een minimumforfait van €40,00, vermeerderd met een vergoeding van €62,00/m3 afval voor het ophalen en wegvoeren naar een erkende stortplaats.
  3. De locaties worden verhuurd in de staat waarin ze zich bevinden.
  4. De kosten voor aangerichte schade of verlies van materiaal wordt gedragen door de huurder. Hij blijft aansprakelijk tegenover derden. De schadevergoeding omvat de volledige reparatiekosten zoals geschat door een door partijen aangesteld expert of aannemer met een minimale schadeforfait van €125,00.
 8. Technische bepalingen

  1. De bediening van de apparatuur in de regiekamer (Conferentiezaal) van het Kasteel gebeurt enkel door personeel van Plantentuin Meise. De toegang tot de technische lokalen is verboden.
  2. Voor bijkomende aansluitingen (grote afnames water en/ of elektriciteit) worden de kosten voor aansluiting en wettelijke keuring gedragen door de huurder. Voor aansluitingen uitgevoerd door de technische dienst van Plantentuin Meise wordt 50,00 EUR/aansluiting aangerekend.
 9. Veiligheidsvoorschriften en reglementering i.v.m. brandveiligheid

  1. De huurder waakt over de toepassing van de geldende veiligheidsvoorschriften.
  2. Het is ten strengste verboden te roken in de lokalen van Plantentuin Meise (zie Koninklijk Besluit van 31/03/1987, rookverbod in openbare lokalen).
  3. Het is verboden rook en vuur te maken inclusief vuurwerk.
  4. Er mogen geen brandbare versieringen aangebracht worden in de lokalen.
  5. De huurder mag niet meer personen toelaten in de gehuurde lokalen dan toegestaan.
  6. De nooduitgangen en gangen moeten ten allen tijde vrijgehouden worden.
  7. De noodverlichting mag nooit afgedekt worden.
  8. Er geldt een algemeen parkeerverbod in Plantentuin Meise, op alle toegangswegen en op de binnenkoer van het Kasteel. Voertuigen in NPB wordt enkel toegestaan voor laden en lossen.
  9. De huurder duidt één of meerdere personen aan, aanwezig op de activiteit, als verantwoordelijke voor de evacuatie en het hanteren van de brandblusapparaten.
  10. Enkel het gebruik van materiaal dat beantwoordt aan de wettelijke normen van brandveiligheid in openbare ruimten wordt toegestaan.
Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd